Vzdelávanie

Koučovanie pracovníkov

Ciele:
  • vedieť definovať pojem koučovania, poznať jeho význam pri práci s ľuďmi (v rámci koučovacích i hodnotiacich rozhovorov) i možné bariéry jeho uplatňovania
  • poznať princípy riadenia podľa cieľov a stanoviť ciele pre svojich pracovníkov a spolu s nimi
  • poznať rolu kouča a koučovaného a základné koučovacie zručnosti
  • poznať a vedieť aplikovať princípy efektívnej spätnej väzby
  • vedieť vysvetliť a použiť základné koučovacie modely
  • uplatniť rôzne štýly vedenia koučovacieho rozhovoru podľa typu účastníkov a situácie
    spracovať svoj akčný plán uplatňovania koučovania v práci