Vzdelávanie

Tvorba tímu, tímová práca

Ciele:

  • vedieť charakterizovať tím a etapy jeho vývoja
  • vedieť rozlišovať jednotlivé úrovne skupinového uvedomovania sa, hlavne rozdiel medzi úlohou a procesom v práci tímu
  • vedieť popísať pravidlá štruktúrovania tímovej práce
  • naučiť sa identifikovať roly jednotlivých členov tímu a poznať svoju preferovanú rolu v tímovej práci
  • mať vyskúšanú prácu v jednom tíme v priebehu riešenia niekoľkých úloh
  • získať schopnosť pozorovať a interpretovať údaje zo správania sa členov tímu pri práci
  • vedieť poskytovať účinnú spätnú väzbu členom tímu na ich prácu.