Vzdelávanie

Moderovanie

Ciele:

Po skončení tréningu účastníci budú:

  • chápať rolu moderátora v kontexte svojej manažérskej roly
  • vedieť charakterizovať jednotlivé typy porád, stanoviť ich ciele a zvoliť vhodné stratégie vzhľadom na ich naplnenie
  • vedieť využiť základné i pokročilé zručnosti moderátora
  • vedieť podnietiť a zvýšiť tímovú synergiu a tvorivú energiu na poradách
  • schopní uplatniť 3 kľúčové kroky moderovania (pozorovať, posúdiť a zhodnotiť, intervenovať) so zámerom naplniť ciele stretnutia, budovať konsenzus a predchádzať konfliktom na stretnutí
  • vedieť popísať, čo ovplyvňuje skupinovú dynamiku porád a interakciu v nich a využiť tieto poznámky na posilnenie pozitívneho a elimináciu negatívneho správania
  • vedieť identifikovať hlavné štádiá moderačného procesu
  • schopní plánovať, dizajnovať, organizovať, realizovať a hodnotiť pracovné stretnutia (napr. príprava agendy
  • stanovovanie a monitorovanie cieľov, výber miesta a času konania porady)
  • vedieť vybrať a použiť metódy, vhodné na rozhodovanie, riešenie problémov a akčné plánovanie.