Vzdelávanie

Prehľad ponúkaných tréningov, seminárov a kurzov

Tréningy riadiacich a organizačných zručností

Intenzívne tréningové programy určené vrcholovému manažmentu a špecialistom strednej úrovne riadenia predstavujú vysokoúčinný nástroj zvyšovania konkurenčnej schopnosti. Sú organizované v rozsahu 2 - 3 dní.

 

Tréningy sociálnych kompetencií
Moderné tréningové metódy založené na prehrávaní rolí s využitím spätnej väzby pomocou videokamery zaručujú zefektívnenie komunikačných zručností, asertivity, ako aj iných vlastností, od ktorých závisí schopnosť primerane jednať s ľuďmi, riadiť ich a účinne ovplyvňovať.

 

Tréningy osobnostného rozvoja
Sebapoznávanie, sebazdokonaľovanie, zvládanie požiadaviek vysokého výkonu, poznanie vzťahov medzi našimi emóciami, myslením, správaním a výkonom (motiváciou) uľahčí porozumieť iným a ich konaniu. Tréningy v rozsahu 2. - 3. dní sa realizujú formou zážitkového učenia v konkrétnych modelových situáciách za účinného využívania feedbecku.

 

Rozvoj obchodných zručností
Interaktívne tréningové programy v obchodnej oblasti predstavujú overený vzdelávací systém pre dosiahnutie zvýšenia predaja a zabezpečenie očakávanej produktivity zamestnancov v trénovanej oblasti. Zabezpečujú rozvoj profesného potenciálu pracovníkov predaja.

 

Odborné semináre
Ponuka krátkodobých, prakticky orientovaných vzdelávacích programov a seminárov je vyvolaná požiadavkami rýchlo sa meniaceho trhového prostredia. Sú organizované podľa aktuálnosti jednotlivých tém a potreby objednávateľa.

 

Vzdelávacie programy

Pre firmy, podľa požiadavky pripravíme na mieru kompletný program vzdelávania pre vybrané skupiny zamestnancov.

 

Príprava na certifikáciu IPMA

Kurz je relizovaný v spolupráci s konzultačnou spoločnosťou 2BCognitus, ktorá je zameraná na poskytovanie služieb v oblasti projektového a procesného riadenia